Tag: Busnes

Pwyllgor y Cynulliad yn cynnal digwyddiad ar Cyllid Cymru

Ddydd Mercher 22 Ionawr, daeth busnesau i frecwast busnes i gyfarfod ag Aelodau’r Cynulliad i drafod Cyllid Cymru, cwmni buddsoddi a sefydlwyd ar gyfer Mentrau Bach a Chanolig, ac sy’n eiddo i Lywodraeth Cymru.

(Ch-Dd) Julie Morgan AC, Peter Black AC, a Jocelyn Davies AC yn ystod y digwyddiad
(Ch-Dd) Julie Morgan AC, Peter Black AC, a Jocelyn Davies AC yn ystod y digwyddiad

Gellir weld mwy o luniau ar ein gwefan Flickr yma.

Daeth yr wyth aelod o’r Pwyllgor Cyllid i gyfarfod ag amrywiaeth o fusnesau o Gymru, gan gynnwys datblygwyr apiau ar gyfer y we, cwmnïau bragu, cynhyrchwyr a chyfrifwyr siartredig, i enwi dim ond rhai. Cynhaliwyd y digwyddiad fel rhan o ymchwiliad y Pwyllgor i Gyllid Cymru
http://www.senedd.cynulliadcymru.org/mgIssueHistoryHome.aspx?IId=8230

Rhannwyd pawb yn bedwar grŵp ffocws gwahanol a thrafodwyd y themâu a ganlyn;
– Sut y mae’r galw am gyllid gan Fentrau Bach a Chanolig wedi newid ers y Wasgfa Gredyd yn 2008?
– Profiadau unigolion o Gyllid Cymru
– Sut y mae Cyllid Cymru yn cymharu â darparwyr eraill, fel banciau, o ran y cymorth a’r cyngor ariannol a gynigir?
– Pa gymorth fyddai busnesau’n ei hoffi gan Gyllid Cymru a Llywodraeth Cymru yn y dyfodol?
– A yw Cyllid Cymru yn llwyddo i’w hyrwyddo’i hun a’r gwahanol fathau o gyllid sydd ar gael?

Roedd sylwadau a phrofiadau pawb yn wahanol iawn, rhai’n gadarnhaol ac eraill yn negyddol. Dyma’r prif bwyntiau a gododd yn ystod un o’r trafodaethau:

– Mae angen mwy o gyngor busnes i’r rhai sydd am ddechrau busnes, a chymorth gyda’r broses ymgeisio hefyd i’r rhai sydd â syniadau da ond prin ddim arbenigedd ym maes busnes;
– Llwyddodd arian gan Gyllid Cymru i lenwi bwlch yn y farchnad gan nad oedd neb arall yn fodlon ariannu rhai busnesau.
– Roedd y cyfraddau llog a godwyd yn rhesymol o ystyried y risgiau
– Mae Cyllid Cymru yn gaffaeliad i Gymru ac ni ddylid ei newid rhyw lawer.
– Gellid archwilio ymhellach y syniad o sefydlu Banc Datblygu i helpu pobl i ddechrau busnes, ond dylid gwneud hynny ochr yn ochr â Chyllid Cymru a thargedu busnesau newydd.
– Oni bai am Gyllid Cymru, ni fyddai rhai busnesau wedi sefydlu yng Nghymru.

Caiff nodyn am y trafodaethau ei gyhoeddi yma yn ystod y bythefnos nesaf:

http://www.senedd.cynulliadcymru.org/mgConsultationDisplay.aspx?ID=102

Ar ôl y cyfarfod, holwyd Paul Davies, Aelod Cynulliad Preseli Sir Benfro, a Malcolm Duncan, Rheolwr Gyfarwyddwr SuperRod, yn Nhorfaen, a dyma a oedd ganddynt i’w ddweud:

Bydd y Pwyllgor yna awr yn siarad â’r grwpiau a’r sefydliadau yn y Senedd cyn paratoi adroddiad yn amlinellu argymhellion i Lywodraeth Cymru.

Cynhelir y cyfarfod nesaf ar 5 Chwefror, pan fydd Aelodau’r Cynulliad yn siarad â’r Athro Dylan Jones-Evans – Athro Mentergarwch a Strategaeth yn Ysgol Fusnes Bryste, Prifysgol Gorllewin Lloegr;

http://www.senedd.cynulliadcymru.org/ieListDocuments.aspx?CId=229&MID=2044&Ver=4

Gallwch ddod i’r Senedd i wylio’r cyfarfod hwn neu ei wylio ar-lein yn http://www.senedd.tv

Ymchwiliad y Cynulliad i Entrepreneuriaeth ymysg Pobl Ifanc

Mae’r Cynulliad Cenedlaethol wrthi’n ymchwilio i entrepreneuriaeth ymysg pobl ifanc, gan edrych yn benodol ar brofiadau entrepreneuriaid ifanc yng Nghymru a sut mae Llywodraeth Cymru yn hyrwyddo entrepreneuriaeth ymysg pobl ifanc

Er mwyn casglu barn pobl ifanc ledled Cymru, trefnodd y tîm allgymorth i rai o Aelodau’r Cynulliad ymweld â phrosiectau yng Nghasnewydd a Glannau Dyfrdwy, ynghyd â chynnal cyfweliadau fideo a grŵp ffocws. Clywodd y Pwyllgor hefyd gan Dale Williams – a gyrhaeddodd rownd derfynol MasterChef 2013 – a sefydlodd ei gwmni recriwtio ei hun yn 23 oed.

Dyma Dale yn siarad am roi tystiolaeth i’r Pwyllgor:

Cafwyd sesiynau cyfweliadau fideo gyda 37 entrepreneur ifanc ledled Cymru. Cyfarfu’r tîm allgymorth gyda phobl ifanc sy’n berchen amrywiaeth o wahanol fusnesau, o siopau coffi a chyfieithu aps i siop ddillad bwtîc a’r byd amaeth.

Mae’r fideo a gafodd ei ddangos yn y Pwyllgor i’w weld yn llawn ar YouTube:

Ymwelodd swyddogion allgymorth hefyd ag Aberpennar i gynnal grŵp ffocws entrepreneuriaeth ymysg pobl ifanc gyda phobl ifanc. Roedd 11 person ifanc yn cymryd rhan ac amrywiodd y drafodaeth o fuddiannau posibl dechrau busnes i ddylanwad rhaglenni teledu fel Dragon’s Den o ran ysgogi entrepreneuriaeth.

Focus Group - RCT

Trefnodd y tîm allgymorth hefyd ymweliadau â Sefydliad Alacrity yng Nghasnewydd, a’r ganolfan entrepreneuriaeth ranbarthol yng Nglannau Dyfrdwy. Rhannodd Aelodau’r Cynulliad o’r Pwyllgor Menter a Busnes yn ddau dîm a mynd i siarad gyda’r entrepreneuriaid ifanc, cynghorwyr a staff mewn cyfres o drafodaethau ford gron.

Cewch wylio beth oedd gan bobl i’w ddweud adeg yr ymweliad â Sefydliad Alacrity ar YouTube:

Dywedodd Simon Gibson, Ymddiriedolwr Sefydliad Alacrity pan gafodd ei sefydlu, yr hyn a ganlyn am yr ymweliad: “Credaf fod pawb yn elwa o’r ymweliadau hyn; rydym yn cael adborth gan Aelodau’r Cynulliad, ond credaf mai’r hyn sy’r un mor bwysig yw eich bod yn gweld y sefyllfa fel ag y mae pan rydych yn mynd allan i’r maes i gael gwybod beth yw’r materion gwirioneddol; rwy’n cymeradwyo swyddogion a’r Aelodau Cynulliad am roi o’u hamser i wneud hynny, ac rydym yn gwerthfawrogi’r ffaith eu bod wedi gwrando arnom.”

I gael rhagor o wybodaeth am yr ymchwiliad, cliciwch yma: http://www.senedd.cynulliadcymru.org/mgIssueHistoryHome.aspx?IId=6052

Gwyliwch: barn am brentisiaethau yng Nghymru

Mae fideo newydd wedi cael ei gynhyrchu sy’n dangos cyflogwyr, prentisiaid, colegau a darparwyr hyfforddiant yn mynegi eu barn am brentisiaethau yng Nghymru.

Cynhyrchwyd y fideo gan Dîm Allgymorth Cynulliad Cenedlaethol Cymru, ac fe’i dangoswyd i Bwyllgor Menter a Busnes y Cynulliad, sydd wedi bod yn ymchwilio i ba mor dda y mae’r system brentisiaeth yn gweithio yng Nghymru.

Cafodd 43 o bobl eu cyfweld ar gyfer y fideo, a chodwyd nifer o’r pwyntiau a wnaethpwyd ganddynt gyda Jeff Cuthbert AC, Y Dirprwy Weinidog Sgiliau.

Ymhlith y rhai a gafodd eu cyfweld oedd Arthur Norton, sydd ar hyn o bryd yn ymgeisio i fod yn brentis drwy ACO Training yn Abertawe, a John Lewis, prentis gyda Tata Steel ym Mhort Talbot. Dywedodd Arthur: “Credaf ei fod yn dda bod y Cynulliad yn ceisio cael adborth gan bobl, oherwydd dyma’r lle i gael dweud eich dweud, ar ddiwedd y dydd.”

Roedd y fideo hefyd yn cynnwys cyfraniad gan John Lewis, prentis sy’n dysgu ei grefft gyda Tata Steel ym Mhort Talbot. Roedd John am i ysgolion ganolbwyntio mwy ar hybu cynlluniau prentisiaeth: “Ni soniodd yr ysgol am brentisiaethau fel y cyfryw. Efallai y byddai rhai o’m ffrindiau ysgol wedi bod yn fwy addas ar gyfer prentisiaethau pe byddent wedi cael eu hybu’n fwy yn ardal Pen-y-bont ar Ogwr. Mae’n debygol mai fi yw un o’r unig rai o’r ysgol i wneud prentisiaeth gyda Tata.”

Rhagor o wybodaeth am ymchwiliad y Cynulliad i brentisiaethau: http://www.senedd.cynulliadcymru.org/mgIssueHistoryHome.aspx?IId=3281