Tag: Awtistiaeth

Diwrnod Ymwybyddiaeth Awtistiaeth y Byd, 2 Ebrill 2019

 

sarah
Sarah Morgan
 

 

Wrth i ni nodi Wythnos Ymwybyddiaeth Awtistiaeth y Byd, daw ein herthygl gwadd gan Sarah A Morgan, Uwch Swyddog Ymgysylltu Cangen Cymru o’r Gymdeithas Awtistiaeth Genedlaethol. 

NAS WAAW 2019
Llun y Gymdeithas Genedlaethol Awtistiaeth o godwyr arian gyda’r pennawd Mae Wythnos Ymwybyddiaeth Awtistiaeth y Byd yn ôl

 

Fel sefydliad sydd wedi ennill gwobr am ei waith ym maes awtistiaeth, rydym yn falch o nodi Wythnos Ymwybyddiaeth Awtistiaeth y Byd. Mae’r wobr hon yn dangos ein hymrwymiad i fod yn safle hygyrch i ymwelwyr sydd ar y sbectrwm awtistiaeth.

Dyma rai o’r camau a gymerodd y Cynulliad i ennill y Wobr hon:

 • neilltuo adran ar ein gwefan ar gyfer ymwelwyr ag awtistiaeth.  Mae’r adran yn cynnwys lincs at adnoddau sydd wedi’u cynllunio’n arbennig ar eu cyfer ac sydd ar gael mewn fformatau gwahanol;
 • creu mannau tawel dynodedig i bobl ag awtistiaeth orffwys ac ymdawelu;
 • sicrhau bod staff perthnasol yn cael hyfforddiant i ymdrin yn hyderus â phobl anabl, sy’n cynnwys adran ar awtistiaeth;
 • creu cysylltiadau â’r Gymdeithas Awtistiaeth Genedlaethol a gweithio’n agos gyda’r Gymdeithas i sicrhau ein bod yn sefydliad sy’n ymgysylltu â phawb yng Nghymru, gan gynnwys pobl ag awtistiaeth.

Rydym yn hoffi meddwl ein bod yn gorff seneddol modern, hygyrch y gall pobl o bob cefndir ymwneud ag ef yn hawdd ac yn ystyrlon, gan fod ein cyfleusterau ein gwasanaethau a’n gwybodaeth ar gael i bawb. Fodd bynnag, peidiwch â chymryd ein gair ni, dyma ddywedodd Sarah o’r Gymdeithas Awstisiaeth Genedlaethol ar ôl ymweld â’r Senedd gyda grŵp o wirfoddolwyr a defnyddwyr gwasanaethau.

NAS_Cymru_FullColour_CMYK
Logo’r Gymdeithas Genedlaethol Awtistiaeth

“Rwyf wedi bod i’r Senedd droeon. Yn ystod fy ymweliad diwethaf cefais i a grŵp o gwirfoddolwyr a defnyddwyr gwasanaethau fy nhywys ar daith o amgylch yr adeilad. Cynhaliwyd y daith honno yn ystod Diwrnod Mynediad i Bobl Anabl, a chafodd ei threfnu’n benodol ar gyfer grŵp o unigolion sy’n awtistig.

 

Roeddwn yn ymwybodol bod y Senedd wedi ennill Gwobr Awtistiaeth Gyfeillgar y Gymdeithas Awtistiaeth Genedlaethol, felly roedd yn gyfle i weld a oedd y sefydliad yn rhoi ei arfer gorau ar waith.

Roedd y daith yn hawdd iawn i’w threfnu, ac roedd y wefan yn cynnwys disgrifiad clir a chynhwysfawr o’r hyn a allai ddigwydd ar y diwrnod. Felly, wrth gyrraedd yr adeilad, roeddem yn  gwybod y byddai’n rhaid mynd drwy’r system ddiogelwch, ond roedd y staff o gymorth mawr. Yna, yn y dderbynfa, roedd y staff unwaith eto o gymorth mawr ac yn hynod gyfeillgar. Roedd yn brofiad da iawn a, chyn bo hir, roedd y tywysydd yno i gynnig cymorth.

Roedd y tywysydd mor wybodus, ac roedd yn deall anghenion penodol y grŵp hefyd. Roedd yn teilwra’r daith er mwyn bodloni anghenion yr unigolion, ac er mwyn sicrhau bod y profiad yn rhyngweithiol iawn a bod pawb yn ei fwynhau. Roedd bob amser yn sicrhau bod y grŵp yn fodlon ac yn addasu pethau yn unol â hynny.

Mwynhaodd pawb y daith, ac roedd yn llwyddiant mawr. Credaf ein bod ni i gyd wedi dysgu llawer o ganlyniad i’r ymweliad.

Mae’r Senedd yn gwneud gwaith arbennig o dda o ran helpu pawb i fwynhau eu profiad. Ymddengys bod y staff yn ymwybodol iawn o awtistiaeth a sut y gallent helpu i sicrhau bod aelodau’r grŵp yn mwynhau eu hymweliad. Mae bob amser yn braf cael gwybod bod busnes yn gyfeillgar i bobl ag awtistiaeth, ond roedd yn wych cael profiad uniongyrchol o hynny.”

WAAD
Llun o logo Diwrnod Awtistiaeth y Byd

Rydym yn falch o fod wedi cadw Gwobr Mynediad @Autism am yr ail flwyddyn yn olynol!

Mae ystad Cynulliad Cenedlaethol Cymru wedi ennill Gwobr Mynediad y Gymdeithas Awtistiaeth Genedlaethol am yr ail flwyddyn yn olynol. Mae’r Wobr yn safon arfer gorau ar gyfer adeiladau a chyfleusterau, a gynlluniwyd er mwyn rhoi sicrwydd i bobl ag awtistiaeth a’u teuluoedd a’u gofalwyr. Mae’n dangos bod y cyfleusterau’n hylaw i bobl ag awtistiaeth, a bod yna ymrwymiad i sicrhau bod pobl ag awtistiaeth yn gallu eu defnyddio.

Autism Award photo - PO and SM
Llywydd y Cynulliad, y Fonesig Rosemary Butler, a Sandy Mewies AC yn dal Gwobr Mynediad Awtistiaeth y Gymedeithas Awtistiaeth Genedlaethol

“Mae hyn yn gydnabyddiaeth arall eto bod y Cynulliad Cenedlaethol o ddifrif am y mater o gydraddoldeb mynediad,” meddai’r Llywydd, Y Fonesig Rosemary Butler AC.

“Er mwyn i ddemocratiaeth weithio’n iawn yng Nghymru, rhaid i’w sefydliad deddfu ymgysylltu â phawb yng Nghymru, ac mae hynny’n golygu sicrhau bod ein cyfleusterau, ein gwasanaethau a’n gwybodaeth yn hygyrch i bawb.”

Ychwanegodd Sandy Mewies AC, Comisiynydd y Cynulliad sydd â chyfrifoldeb dros gydraddoldeb:

“Mae’r Wobr Mynediad Awtistiaeth yn dangos ymrwymiad y Cynulliad i fod yn lleoliad hygyrch ar gyfer ymwelwyr sydd ar y sbectrwm awtistiaeth.

Isod mae rhai o’r pethau a wnaeth y Cynulliad er mwyn cyflawni’r achrediad:

 • Creu adran ar ein gwefan yn benodol ymwelwyr sydd ag awtistiaeth.  Mae’r adran hon yn darparu lincs at adnoddau gwybodaeth a gynlluniwyd yn benodol mewn fformatau gwahanol;
 • Sefydlwyd ardaloedd tawel dynodedig ar gyfer pobl ag awtistiaeth i orffwys ac ymlacio;
 • Derbyniodd staff perthnasol hyfforddiant hyder o ran anabledd, sy’n cynnwys adran ar awtistiaeth;
 • Nodwyd Pencampwyr Awtistiaeth ar draws y sefydliad;
 • Sefydlwyd cysylltiadau gyda’r Gymdeithas Awtistiaeth Genedlaethol;
 • Crëwyd ffurflen adborth, er mwyn galluogi adborth parhaus gan ymwelwyr ag awtistiaeth.
Logo Gwobr Mynediad Cymdeithas Genedlaethol Awtistiaeth
Logo Gwobr Mynediad Cymdeithas Genedlaethol Awtistiaeth

 

Bwriadu ymweld â’r Cynulliad? Edrychwch ar ein gwefan neu cysylltwch â ni dros y ffôn, ar 0300 200 6565, neu e-bostiwch: cysylltu@cynulliad.cymru.

 

Diwrnod Ymwybyddiaeth Awtistiaeth, 2 Ebrill 2015

Cyhoeddodd Cynulliad Cyffredinol y Cenhedloedd Unedig 2 Ebrill yn Ddiwrnod Ymwybyddiaeth Awtistiaeth y Byd er mwyn tynnu sylw at yr angen i wella ansawdd bywyd y plant a’r oedolion hynny y mae awtistiaeth yn effeithio arnynt.

Mae’r gair ‘awtistiaeth’ yn cael ei ddefnyddio yma i ddisgrifio pob diagnosis ar y sbectrwm awtistig, gan gynnwys awtistiaeth glasurol, syndrom Asperger ac awtistiaeth gweithredu lefel uchel.

Yn y DU, mae awtistiaeth ar tua 700,000 o bobl – mae hynny’n fwy nag 1 o bob 100. O gynnwys eu teuluoedd, mae awtistiaeth yn effeithio ar fywydau bob dydd 2.7 miliwn o bobl.

Am ragor o wybodaeth, darllenwch How many people have autism spectrum disorders? (Saesneg yn unig) I ddysgu mwy am Awtistiaeth ewch i Wefan y Gymdeithas Awtistiaeth Genedlaethol.

Mae Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn falch o fod wedi ennill Gwobr Mynediad y Gymdeithas Awtistiaeth Genedlaethol. Gwobr am arfer da o ran cynllunio adeiladau a chyfleusterau mewn modd sy’n ystyried anghenion pobl ag awtistiaeth, a’u teuluoedd a’u gofalwyr.   Mae’n dangos bod y cyfleusterau’n ystyriol o bobl ag awtistiaeth, a bod ymrwymiad i sicrhau eu bod yn hygyrch i’r bobl hyn. Gweler y datganiad i’r wasg drwy glicio yma.

Dyma rai o’r pethau y mae’r Cynulliad wedi eu gwneud i gael achrediad:

 • Creu adran ar ei Wefan yn benodol ar gyfer ymwelwyr ag awtistiaeth.  Yn yr adran hon, mae lincs i wybodaeth mewn fformatau gwahanol am adnoddau pwrpasol.
 • Sefydlu mannau tawel penodol i bobl ag awtistiaeth gael gorffwys a bwrw straen ynddynt.
 • Sicrhau bod staff perthnasol yn cael hyfforddiant hyder anabledd, sy’n cynnwys adran ar awtistiaeth.
 • Nodi 28 o Hyrwyddwyr Awtistiaeth ledled y sefydliad, gan gynnwys Diogelwch a Chyswllt Cyntaf, sydd ar hyn o bryd yn ymgymryd â hyfforddiant.
 • Sefydlu cysylltiadau â grwpiau lleol y Gymdeithas Awtistiaeth a chasglu adborth ganddynt.
 • Creu ffurflen adborth, er mwyn cael adborth cyson gan ymwelwyr ag awtistiaeth.

Ydych chi’n bwriadu ymweld â’r Cynulliad? Edrychwch ar ein gwefan neu cysylltwch â ni dros y ffôn ar 0300 200 6565, neu anfonwch neges e-bost at cysylltu@cynulliad.cymru.

World Autism Day logo