Y Diwrnod Cenedlaethol ar gyfer Rhwydweithiau Staff – 10 Mai 2017

Gan Abi Lasebikan, Swyddog Amrywiaeth a Chynhwysiant a Chydgysylltydd a Chyd-gadeirydd Rhwydwaith Cydraddoldeb yn y Gweithle’r Cynulliad ar Hil, Ethnigrwydd a Threftadaeth Ddiwylliannol

National Day for Staff networks log
Y logo ar gyfer y Diwrnod Cenedlaethol ar gyfer Rhwydweithiau Staff

Bydd y Diwrnod Cenedlaethol ar gyfer Rhwydweithiau Staff y diwrnod cyntaf erioed yn y DU sy’n ymroddedig i ddathlu pob rhwydwaith yn y gweithle, gan gydnabod gwerth a chyfraniad rhwydweithiau i sefydliadau a’r ffaith bod rhwydweithiau yn gwneud gwaith yn well.

Nod y diwrnod yw annog rhwydweithiau staff i ddathlu ar y cyd a sôn am eu cyflawniadau, ac i newid y sgwrs am rwydweithiau yn y gweithle fel eu bod yn cael eu hystyried yn hanfodol i fusnes ac yn fecanweithiau effeithiol o ran arloesedd a chynhwysiant.

Cyfeirir at ein rhwydweithiau fel Rhwydweithiau Cydraddoldeb yn y Gweithle i adlewyrchu’r ffaith eu bod yn agored i holl Aelodau’r Cynulliad, staff cymorth, staff y Comisiwn a chyflogeion ein contractwyr ar y safle i ymuno fel aelodau neu fel cyfeillion. Maent yn lle i bobl sy’n uniaethu â grŵp nodwedd warchodedig a/neu sydd â diddordeb mewn materion sy’n ymwneud â mater amrywiaeth penodol, ddod at ei gilydd. Rydym yn cydnabod y gall unrhyw un, nid dim ond y rhai yr effeithir arnynt yn uniongyrchol, fod â diddordeb mewn mater cydraddoldeb penodol.

Mae’r Cynulliad yn cydnabod bod y Rhwydweithiau Cydraddoldeb yn y Gweithle yn allweddol wrth helpu’r sefydliad i gyrraedd ei nod o sicrhau amgylchedd gwaith diogel, cynhwysol ac amrywiol i bawb ac i fod yn sefydliad democrataidd a deddfwrfa sy’n darparu’n effeithiol ar gyfer pawb yng Nghymru. Rydym yn cydnabod bod cyfranogiad ein rhwydweithiau felly yn rhan hanfodol o’r gydberthynas gyflogaeth ac nid yn swyddogaeth ychwanegol i ddisgrifiad swydd cyflogai.

Felly, rydym yn falch o gael cymryd rhan yn y dydd, gyda’r Rhwydweithiau Cydraddoldeb yn y Gweithle yn trefnu gweithgareddau ac erthyglau i hyrwyddo’r rhwydweithiau a’n cydnabyddiaeth o’u gwerth inni.

Beth yw manteision y rhwydweithiau i’r sefydliad?

Maent yn gwasanaethu fel cyrff ymgynghorol a chynghori effeithiol ar faterion sy’n ymwneud ag amrywiaeth, gan weithredu fel asiantau hanfodol dros newid yn y sefydliad. Mae’r rhwydweithiau hyn yn ein helpu mewn sawl ffordd:

  1. Deall gwerth wrth reoli a datblygu potensial gweithlu cynyddol amrywiol.
  2. Recriwtio a chadw’r bobl fwyaf talentog, oherwydd rydym yn credu bod cyflogeion hapusach a all fod yn onest â nhw eu hunain yn arwain at sefydliad sy’n perfformio’n well ac a all felly ddenu a chadw’r dalent orau’n well.
  3. Darparu’r gwasanaeth gorau i randdeiliaid.
  4. Gwneud gwahaniaeth cadarnhaol i ddiwylliant gwaith y Cynulliad.

“Fel yr Uwch-hyrwyddwr Iechyd Meddwl rwyf wedi fy synnu gydag ymrwymiad y staff yn y rhwydwaith iechyd meddwl… Mae’r rhwydwaith yn ffordd bwysig iawn i uwch-reolwyr yn y Cynulliad ddeall sut y gallwn gefnogi ein staff i weithio yma gyda chyflwr iechyd meddwl.”  Siân Wilkins, Pennaeth Gwasanaeth y Siambr a Phwyllgorau ac Eiriolwr dros Iechyd Meddwl

“Fel y cyfarwyddwr arweiniol ar gyfer y cynllun ieithoedd swyddogol drafft, cwrddais â’r rhwydwaith cydraddoldeb yn y gweithle ar gyfer hil, ethnigrwydd a threftadaeth ddiwylliannol i’w drafod, gan ei fod wedi darparu cyfraniad ysgrifenedig at ein hasesiad o’r effaith ar gydraddoldeb o ran y cynllun ieithoedd swyddogol. Clywais yn uniongyrchol sut y mae’r materion yn effeithio ar yr aelodau, awgrymiadau am yr hyn y gellid ei wneud yn wahanol a manteision cydweithio. Yn bersonol roeddwn yn credu bod hyn yn ychwanegu gwerth at y broses gyfan ac yn arwain at rai camau gweithredu pellach. Credaf y bydd cydweithio o’r fath yn sicrhau cynllun tecach a mwy cynhwysol. Rwy’n gwerthfawrogi’r cyfraniad a wneir gan ein rhwydweithiau staff i sicrhau diwylliant gweithio cynhwysol ar ein hystâd, sy’n hybu ac yn gwerthfawrogi amrywiaeth y gweithlu ac sy’n caniatáu i bobl deimlo’n gyfforddus, ac i deimlo eu bod yn cael eu parchu a’u gwerthfawrogi.”   Craig Stephenson, Cyfarwyddwr Gwasanaethau’r Comisiwn

“I mi, mae rhwydweithiau staff y Cynulliad a’u cyflawniadau yn achos balchder. Mae eu bodolaeth a’u cyfraniad yn dangos ein bod yn sefydliad aeddfed, gofalgar, sensitif a goddefgar. Gan obeithio y byddant yn ffynnu!” Dave Tosh, Cyfarwyddwr Adnoddau ac Eiriolwr dros Bobl Dduon a Lleiafrifoedd Ethnig

“Mae’r rhwydweithiau’n ymgorffori’r gwerth a roddwn ar feysydd i’w gwella, safbwyntiau ac arsylwadau pobl, ac yn fy rôl fel Pennaeth Adnoddau Dynol, mae eu hymroddiad ar y cyd i gymryd rhan weithredol yn y gwelliant parhaus yn ein Cynulliad yn amhrisiadwy, yn bersonol ac yn broffesiynol.” Lowri Williams, Pennaeth Adnoddau Dynol

Mae’r rhwydweithiau wedi cyfrannu at ac wedi codi proffil y sefydliad mewn amrywiaeth o ffyrdd. Maent wedi:

  1. Cyfrannu at lawer o asesiadau o effaith polisïau a phrosiectau, fel y polisi Maes Parcio Hygyrch, Polisi Penodiadau y Rhoddir Blaenoriaeth Iddynt yr Adran Adnoddau Dynol, prosiectau ailwampio yr Adran Rheoli Ystadau a Chyfleusterau, ac ati.
  2. Mynychu digwyddiadau, fel: Pride and Sparkle, Gwobrau Mynegai Cydraddoldeb yn y Gweithle Stonewall Cymru, Cynhadledd Cydraddoldeb Hiliol Flynyddol Cymru Gyfan, Mela, ac ati.
  3. Cymryd rhan mewn cymhellion cymunedol, fel casglu nwyddau i Fanc Bwyd Caerdydd.
  4. Cynhyrchu amrywiaeth o flogiau, taflenni ffeithiau a chanllawiau ar amrywiaeth o bynciau, megis: Ramadan, amrywiaeth ddiwylliannol, anableddau na ellir eu gweld, ymwybyddiaeth ddeurywiol, iechyd meddwl, ac ati.
  5. Gweithio’n agos gyda sefydliadau eraill yn y sector cyhoeddus, fel Heddlu Gwent a Heddlu De Cymru, Llywodraeth Cymru, Prifysgol Caerdydd, i hyrwyddo amrywiaeth a chynhwysiant.

Dim ond blas ar lwyddiannau trawiadol y rhwydweithiau yw hyn.

Ymhlith ein rhwydweithiau presennol mae:

Logo Embrace, rhwydwaith anabledd y Cynulliad

EMBRACE – ein rhwydwaith i bobl anabl. Mae’n agored i bobl anabl, y rhai sy’n cefnogi pobl anabl a phobl sydd â diddordeb mewn cydraddoldeb i bobl anabl. O fewn EMBRACE mae grŵp dyslecsia a grwpiau poen cronig. Wedi’i gadeirio gan Abi Phillips

INSPIRE logo

INSPIRE – ein rhwydwaith i fenywod. Mae’n agored i ddynion a menywod. Caiff ei gyd-gadeirio gan Sarah Crosbie a Janette Iliffe. Cysylltwch â hwy drwy e-bostio inspire@cynulliad.cymru

Logo OUT-NAW, Rhwydwaith Cydraddoldeb yn y Gweithle LGBT y CynulliadOUT-NAW – ein rhwydwaith i bobl Lesbiaidd, Hoyw, Deurywiol a Thrawsrywiol. Mae’n grŵp caeëdig i bobl LGBT, ac felly gall pobl LGBT fod yn aelodau, a phobl sydd â diddordeb mewn cydraddoldeb LGBT fod yn gyfeillion. Caiff ei gyd-gadeirio gan Craig Stephenson a Lisa Bowkett

TEULU logo

TEULU – mae ein rhwydwaith i ofalwyr a rhieni sy’n gweithio yn rhwydwaith rhithwir sy’n gweithredu yn bennaf ar-lein ar hyn o bryd.  Mae croeso i aelodau a chyfeillion newydd i’r rhwydwaith bob amser. Caiff ei gyd-gadeirio gan Holly Pembridge a Joel Steed

REACH logo

REACH – Y rhwydwaith Hil, Ethnigrwydd a Threftadaeth Ddiwylliannol yw’r rhwydwaith Pobl Dduon a Lleiafrifoedd Ethnig. Mae’n agored i bobl dduon a lleiafrifoedd ethnig fel aelodau ac i bobl sy’n cefnogi cydraddoldeb hiliol fel cynghreiriaid. Caiff ei gyd-gadeirio gan Abi Lasebikan a Raz Roap. Cysylltwch â hwy drwy e-bostio Reach.BMENetwork@Cynulliad.Cymru

I gael rhagor o wybodaeth am ein rhwydweithiau cydraddoldeb yn y gweithle ewch i’n tudalen gwe ‘Recriwtio – Amrywiaeth’. Fel arall, cysylltwch â’r Cadeiryddion, y tîm Amrywiaeth a Chynhwysiant neu Gydgysylltydd y rhwydweithiau, Abi Lasebikan.

Os hoffech wybod mwy am y Cynulliad, gallwch edrych ar ein gwefan, neu dilynwch ni ar Twitter neu Facebook. Mae gwybodaeth am weithio yn y Cynulliad ar gael hefyd ar ein gwefan. Mae gwybodaeth i ymwelwyr sydd â chyflwr ar y sbectrwm awtistiaeth ar gael ar ein tudalennau pwrpasol.

One thought on “Y Diwrnod Cenedlaethol ar gyfer Rhwydweithiau Staff – 10 Mai 2017

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.