Blog y Cadeirydd: #TrethiCymru – digwyddiad i randdeiliaid

Fy enw i yw Jocelyn Davies, a fi yw Cadeirydd y Pwyllgor Cyllid (@SeneddCyllid). Yn ystod y tymor hwn, bydd y Pwyllgor yn brysur yn gweithio ar y Bil Casglu a Rheoli Trethi (Cymru). Cyfraith ddrafft yw Bil – unwaith i’r Cynulliad ei drafod a’i basio, bydd yn cael Cydsyniad Brenhinol gan y Frenhines, ac yna bydd yn dod i rym. Cyflwynwyd y Bil i’r Cynulliad ar 13 Gorffennaf 2015 ac mae gan y Pwyllgor gyfle i ystyried yr ‘egwyddorion cyffredinol’ neu brif amcanion y Bil hyd at 27 Tachwedd 2015.

Digwyddiad i randdeiliaid: 23 Medi 2015

Yr wythnos diwethaf, cynhaliodd y Pwyllgor ddigwyddiad defnyddiol yn llawn gwybodaeth i randdeiliaid yn yr Eglwys Norwyaidd ym Mae Caerdydd ar y Bil Casglu a Rheoli Trethi (Cymru).

Jocelyn Davies AM at the workshop

Diben y digwyddiad oedd rhoi’r cyfle i randdeiliaid â diddordeb rannu eu barn ar y Bil gydag aelodau’r Pwyllgor. Roedd y sesiwn yn cynnwys trafodaethau grŵp gyda chyfranogwyr ac Aelodau, yn ogystal â sesiwn adborth ar y diwedd.

People speaking at the workshop

Roedd yn fraint i’r Pwyllgor siarad â chymaint o weithwyr proffesiynol o safon a chlywed eu barn, a fydd yn amhrisiadwy ar gyfer sesiynau craffu ffurfiol y Pwyllgor sydd i ddod gyda thystion, gan gynnwys Cyllid a Thollau Ei Mawrhydi, Revenue Scotland a Cyfoeth Naturiol Cymru.

Hoffwn ddiolch i bawb a gymerodd ran yn gwneud y digwyddiad yn un llwyddiannus. Mae’r math hwn o ymgysylltu yn eithaf newydd i’r Pwyllgor ac yn bersonol roedd yn ddefnyddiol iawn imi o ran deall y materion a chael amrywiaeth eang o safbwyntiau mewn ffordd anffurfiol. Rydym wedi llunio nodyn o’r cyfarfod os hoffech ei ddarllen.

Sut i gymryd rhan a chael y wybodaeth ddiweddaraf

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.