Blog y Cadeirydd: Y Bil Rhentu Cartrefi (Cymru)

Christine Chapman AC

Christine Chapman ydw i (@ChrisChapmanAM), a fi yw Cadeirydd y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol.

Y Bil

Ym mis Chwefror, cyflwynodd y Gweinidog Cymunedau a Threchu Tlodi, Lesley Griffiths AC, y Bil Rhentu Cartrefi (Cymru) i’r Cynulliad.

Bydd y Bil yn diwygio’r sail gyfreithiol yng Nghymru ar gyfer rhentu cartref oddi wrth landlord preifat neu landlord cymunedol, gan gynnwys awdurdodau lleol a landlordiaid cofrestredig.

Gwaith y Pwyllgor

Gan fod pwnc yn Bil yn dod o fewn cylch gwaith y Pwyllgor, gofynnwyd inni edrych ar ei ‘egwyddorion cyffredinol’ neu’r prif nodau. Gelwir hyn yn ‘Gyfnod 1’, ac rydyn ni’n defnyddio’r rhan hon o’r broses i glywed tystiolaeth ac i lunio adroddiad a fydd yn gwneud argymhellion i’r Gweinidog am newidiadau i’r Bil. Mae gennym tan 26 Mehefin i wneud hyn.

Rydyn ni wedi dechrau ar ein gwaith drwy gynnal ymgynghoriad a gofyn i sefydliadau ac aelodau o’r cyhoedd edrych ar y Bil ac ysgrifennu atom i roi eu barn. Daw’r ymgynghoriad i ben ar 27 Mawrth, ac ar ôl hynny byddwn yn cyhoeddi’r dystiolaeth a gawsom.

Mae digon o amser ar ôl ichi anfon eich sylwadau ar y Bil; anfonwch nhw mewn e-bost at SeneddCELG@Cynulliad.Cymru.

Digwyddiad i randdeiliaid

Yr wythnos diwethaf, cynhaliodd y Pwyllgor ddigwyddiad anffurfiol i randdeiliaid i glywed gan denantiaid am eu profiadau o rentu yng Nghymru. Roedd hwn yn ddigwyddiad diddorol iawn ac yn gyfle i aelodau’r Pwyllgor siarad â nifer o bobl a chasglu amryw o safbwyntiau. Fel Cadeirydd, fe gefais hyn yn hynod o ddefnyddiol wrth baratoi ar gyfer ein sesiynau tystiolaeth lafar.

Mae lluniau o’r digwyddiad i’w gweld yn ein  albwm  Flickr

Sesiynau tystiolaeth lafar

Bydd y Pwyllgor yn dechrau clywed tystiolaeth lafar ar y Bil ar ôl toriad y Pasg.

Ar 22 Ebrill, byddwn yn clywed gan y Gweinidog am y tro cyntaf, ac yna byddwn yn gwrando ar dystiolaeth sefydliadau dethol eraill.

Sut i gymryd rhan a chael y wybodaeth ddiweddaraf am waith y Pwyllgor

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.