Deall ac Ymgysylltu â’r Cynulliad

Dros y mis diwethaf, bu Tîm Allgymorth Cynulliad Cenedlaethol Cymru i ymweld â deg grŵp ledled Cymru i ddarparu gweithdai Deall ac Ymgysylltu, a chynhaliwyd tri digwyddiad i gefnogi Busnes y Cynulliad.

Gwnaethom gwrdd â 566 o bobl i drafod rôl y Cynulliad a rhoi gwybod iddynt am y canlynol:

  • Pwy sy’n eu cynrychioli
  • Sut y mae’r penderfyniadau a gaiff eu gwneud yn y Cynulliad yn effeithio ar bobl Cymru
  • Sut y mae’r Cynulliad yn dwyn Llywodraeth Cymru i gyfrif
  • Sut y gallant gymryd rhan yn y penderfyniadau a wneir gan y Cynulliad

IMG_0557

Roedd Grŵp 50+ Benllech yn griw arbennig o fywiog. Wrth drafod proses ddeddfu Cynulliad Cenedlaethol Cymru, gofynnwyd i’r grŵp pa newidiadau yr hoffent eu gweld. Un o’r prif flaenoriaethau oedd ffocws ar dwristiaeth a thrafnidiaeth, materion sy’n bwysig iawn iddynt yn Ynys Môn.

Ar ôl y sesiwn, dywedodd Mrs Dilys Standish, Cadeirydd y Grŵp:

“Rydyn ni newydd gael cyflwyniad gan y Tîm Allgymorth o Fae Colwyn. Roedd hi’n ddiddorol iawn cael gwybod sut y mae Cynulliad Cymru yn gweithio a’r holl ffyrdd gwahanol y gallwn ni, fel cymuned, gymryd rhan yn ei waith.

Cafodd pawb brynhawn hyfryd ac rydyn ni wedi dysgu llawer.”

IMG_1414 

Daeth grŵp o Merched yn Gwneud Gwahaniaeth i’r Senedd hefyd i gael cyflwyniad y mis hwn. Cawsom sesiwn ryngweithiol iawn yn trafod sut y byddai’r grŵp yn blaenoriaethu gwariant pe byddent yn gyfrifol am y gyllideb. Roedd y grŵp hwn hefyd wedi synnu wrth ddysgu am system ddeisebau’r Cynulliad a pha mor syml oedd y broses i’w deall.

Mae’r grwpiau eraill yr ydym wedi ymweld â hwy yn ystod y mis hwn yn amrywio o Chwarae Teg yng Nghaerdydd i YMCA yn Abertawe a hyd yn oed grwpiau Cymunedau yn Gyntaf yng ngorllewin Sir y Fflint.

Pe byddai gan eich grŵp ddiddordeb mewn dilyn gweithdy Deall ac Ymgysylltu, neu os oes gennych ddiddordeb yn ein gwaith, cysylltwch â ni drwy TimAllgymorth@cynulliad.cymru neu ffoniwch ni ar 01492 523220.

Y mis hwn rydym hefyd wedi bod yn brysur yn cefnogi busnes y Cynulliad drwy gynnal digwyddiad grwpiau trafod y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol ar dlodi yn yr Eglwys Norwyaidd yng Nghaerdydd ac yn trefnu eu hymweliadau â phrosiectau a sefydliadau ledled Cymru, yn ogystal â lansio adroddiad y Pwyllgor Menter a Busnes ar dwristiaeth yn Aberglasne a’r grwpiau trafod yn Abertawe ar Helpu Pobl Ifanc i Gael Gwaith. Gallwch weld lluniau o’r digwyddiadau hyn ar dudalen Flickr y Cynulliad.

Cofiwch y gallwch gael y wybodaeth ddiweddaraf am ein gweithgareddau drwy ein dilyn ar Twitter @SeneddAllgym neu drwy edrych ar yr adran ‘Y Cynulliad yn eich ardal chi’ ar wefan y Cynulliad.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.