Blog y Cadeirydd: Y Bil Trais ar sail Rhywedd, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol (Cymru)

Adroddiad Cyfnod 1 y Pwyllgor

Christine Chapman AM

Ar 14 Tachwedd 2014, cyhoeddwyd ein Hadroddiad Cyfnod 1 ar y Bil a gwnaethom 12 o argymhellion i’r Gweinidog sy’n atgyfnerthu’r Bil yn ein barn ni.

Er bod cefnogaeth gref i’r angen am y Bil a’i brif amcanion, roedd llawer o ymatebwyr yn pryderu ynghylch ei gynnwys.

Roedd ein prif bryderon fel a ganlyn:

  • yr angen i sicrhau bod gan ddioddefwyr yr hawl i gael gwasanaethau;
  • pwysigrwydd addysg;
  • hawliau plant a phobl ifanc; a
  • rôl a chyfrifoldebau’r Cynghorydd Gweinidogol.

Rydym yn credu y dylai’r Bil gael fframwaith sy’n seiliedig ar hawliau er mwyn sicrhau bod gan y rhai sy’n dioddef o drais a cham-drin mewn cyd-destun domestig hawl i gael gafael ar wasanaethau. Gwnaethom argymell y dylai’r Bil gyfeirio at “Drais yn Erbyn Menywod” yn hytrach na “Thrais ar Sail Rhywedd” gan inni deimlo ei bod yn bwysig cydnabod y ffaith bod trais a cham-drin domestig yn effeithio’n anghymesur ar fenywod. Fodd bynnag, gwnaethom nodi’n glir na ddylai hynny atal dioddefwyr sy’n ddynion rhag cael gafael ar wasanaethau.

Un o’r materion eraill a oedd yn peri pryder inni oedd y diffyg cynigion addysg yn y Bil, o ystyried mai addysg yw un o’r ffyrdd mwyaf hanfodol o atal trais ar sail rhywedd. Gwnaethom argymell y dylai’r Gweinidog ei gwneud yn orfodol i ysgolion ddarparu rhaglenni addysg ynghylch perthnasau iach sy’n briodol i oedran y disgyblion. Roeddem yn pryderu hefyd am y diffyg pwyslais ar anghenion penodol plant a phobl ifanc sy’n wynebu risg o gam-drin domestig, neu sy’n dioddef ohono, a dylid mynd i’r afael â hyn yn ein barn ni.

Bydd rôl y Cynghorydd Gweinidogol yn allweddol wrth ddarparu arweiniad cryf i gyflawni amcanion y Bil, ond mae’n rôl a ddylai fod yn annibynnol ar y Llywodraeth yn ein barn ni, a dylid newid ei theitl i adlewyrchu ei statws hyd braich.

Yn fuan, cynhelir dadl Cyfnod 1 yn y Cyfarfod Llawn lle gofynnir i’r Cynulliad a yw’n cytuno ar egwyddorion cyffredinol y Bil.

Sut i gymryd rhan a chael y wybodaeth ddiweddaraf

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.