Y Tîm Allgymorth: Helpu’r cyhoedd i Ddeall ac Ymgysylltu â’r Cynulliad

Mae’r Tîm Allgymorth yn gweithio ledled Cymru gyfan, gan deithio ar hyd a lled y wlad i ymweld â grwpiau ac i ddarparu gweithdai er mwyn cefnogi egwyddorion democrataidd Cynulliad Cenedlaethol Cymru.

I ni, ystyr democratiaeth yw bod dinasyddion yn gwybod pwy sy’n eu cynrychioli, sut y mae’r penderfyniadau sy’n cael eu gwneud yn effeithio arnyn nhw, a sut y gallan nhw gymryd rhan yn y penderfyniadau hynny.

Dyna pam rydym yn cynnig gweithdai Deall ac Ymgysylltu i grwpiau ledled Cymru. Rydym yn gweithio i gysylltu pobl Cymru â gwaith y Cynulliad trwy drafod:

  • Pwy sy’n eich cynrychioli
  • Sut y mae’r penderfyniadau sy’n cael eu gwneud yn y Cynulliad yn effeithio ar Gymru a’i phobl
  • Sut y mae’r Cynulliad yn dwyn Llywodraeth Cymru i gyfrif
  • Sut y gallwch chi gymryd rhan yn y penderfyniadau a wneir gan y Cynulliad

WMAD

Hyd yn hyn, y tymor hwn rydym wedi ymgysylltu â dros mil o bobl i siarad am waith y Cynulliad. Rydym wedi ymweld â grwpiau yn amrywio o Sgowtiaid Cymru i Brifysgol y Drydedd Oes Abertawe, ac o Digartref Ynys Môn i Gyngor Gwirfoddol Sirol Castell-nedd Port Talbot yn Ne Cymru.

NPTCVS Tweet

Buom hefyd yn arddangos yng Nghynhadledd Blynyddol Cymunedau’r Gyntaf yn Llandudno lle wnaethom gyfarfod gyda chynrychiolwyr o glwsterau Cymunedau’n Gyntaf o bob cornel o Gymru i drafod ein gwaith ac, wrth gymryd ysbrydoliaeth o thema’r gynhadledd, sut gallem gyd-weithio tuag at nod cyffredin ar gyfer cymunedau yng Nghymru.

photo1

Mae’r cyfranogwyr yn ein sesiynau wedi bod yn arbennig, gyda nifer yn nodi nad oeddent yn ymwybodol o’r gwahaniaeth rhwng Cynulliad Cenedlaethol Cymru a Llywodraeth Cymru, ac mae’r cwestiynau wedi bod yn amrywiol ac yn graff, gan arwain at nifer o drafodaethau angerddol iawn!

Dyma beth ddywedodd un cyfranogwr:

“…mi wnes i fwynhau sgwrs Kevin â U3A Abertawe heddiw. Rydw i wedi symud yn ôl i Gymru yn ddiweddar ar ôl 40 mlynedd i ffwrdd ac nid wyf wedi cael cyfle i ddarllen a dysgu sut mae’r Cynulliad yn gweithio – ar ôl sgwrs ddifyr Kevin rydw i’n teimlo fy mod i bellach yn deall, felly diolch yn fawr iddo a’i gydweithiwr.”

 SwanseaU3A

 Os byddai gan eich grŵp chi ddiddordeb mewn cael gweithdy Deall ac Ymgysylltu, neu os oes gennych ddiddordeb yn ein gwaith yn gyffredinol, cysylltwch â ni trwy timallgymorth@cymru.gov.uk neu ffoniwch ni ar 01492 523220.

I ddysgu mwy am ble y mae’r Tîm Allgymorth wedi bod yn ddiweddar a pha sefydliadau a grwpiau yr ydym wedi ymweld â nhw, yn ogystal â dysgu am y gwaith rydym yn ei wneud ar ran pwyllgorau, ewch i’n tudalennau ar wefan y Cynulliad.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.