Deddfwriaeth yn y Pedwerydd Cynulliad … yr hanes hyd yn hyn

Mae’r darn pwysig cyntaf o ddeddfwriaeth ynghylch tai ar gyfer Cymru (a grëwyd drwy bwerau datganoledig) yn debygol o gael Cydsyniad Brenhinol y mis hwn.

Bute_esplanade_by_Walt_Jabsco

PHOTO: Walt Jabsco ar Flickr

Deddf Tai (Cymru) yw’r unfed Ddeddf ar bymtheg ers 2011 i gael Cydsyniad Brenhinol ar ôl i Gynulliad Cenedlaethol Cymru ei phasio. Mae ystod y ddeddfwriaeth a basiwyd gan y Cynulliad yn eang, yn amrywio o Deithio Llesol i Archwilio Cyhoeddus.

Oherwydd y bleidlais ‘ie’ yn refferendwm 2011 ar ddatganoli pwerau i Gymru, mae gan Gynulliad Cenedlaethol Cymru bwerau deddfu sylfaenol. Golyga hyn y gall ddeddfu ar bob pwnc oddi mewn i’w gymhwysedd, heb fod angen caniatâd Senedd y DU yn gyntaf.

Rhagor o wybodaeth am y broses ddeddfu

Cafodd pedair ar ddeg o’r Deddfau a basiwyd gan Gynulliad Cenedlaethol Cymru hyd yn hyn eu cyflwyno gan Lywodraeth Cymru. Cyflwynwyd un Ddeddf gan Gomisiwn y Cynulliad (Deddf Cynulliad Cenedlaethol Cymru (Ieithoedd Swyddogol)), ac un gan Aelod Cynulliad unigol (Deddf Cartrefi Symudol (Cymru)).

Mae gwybodaeth am Ddeddfau unigol yn: http://www.cynulliadcymru.org/cy/bus-home/bus-legislation/Pages/assembly_acts.aspx

Ar hyn o bryd, mae chwe Bil yn mynd trwy’r gwahanol Gyfnodau ym mhroses ddeddfwriaethol Cynulliad Cenedlaethol Cymru. Cyflwynwyd tri o’r Biliau hyn gan Lywodraeth Cymru, a thri gan Aelodau Cynulliad unigol. Mae Cynulliad Cenedlaethol Cymru wedi pasio un o’r Biliau hyn (y Bil Adennill Costau Meddygol ar gyfer Clefydau Asbestos Bil (Cymru)) ond fe’i cyfeiriwyd at y Goruchaf Lys gan y Cwnsler Cyffredinol ar ran Llywodraeth Cymru.

Dyma ragor o wybodaeth am y Biliau unigol y mae’r Cynulliad yn eu hystyried ar hyn o bryd: http://www.cynulliadcymru.org/cy/bus-home/bus-legislation/bus-legislation-progress-bills/Pages/bus-legislation-progress-bills.aspx.

Cyn etholiadau nesaf Cynulliad Cenedlaethol Cymru ym mis Mai 2016, mae’n debyg mai cynyddu y bydd gwaith deddfwriaethol y Cynulliad. Rhagwelir y bydd Aelod Cynulliad unigol yn cyflwyno Bil, ac mae Rhaglen Ddeddfwriaethol Llywodraeth Cymru ar gyfer 2014-15 yn nodi deg Bil pellach y mae’n bwriadu eu cyflwyno.

Am y diweddaraf am ddeddfwriaeth y Cynulliad, ewch i’n Tudalennau Deddfwriaeth

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.