Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg – ymweliadau safle

Ar ddydd Iau 20 Chwefror 2014 bu i aelodau o’r Pwyllgor Plant, Pobl ifanc ac Addysg ymweld â dau grŵp o rieni i drafod materion o amgylch ymgysylltiad rhieni mewn ysgolion, yn rhan o ymchwiliad maent yn eu gynnal sydd yn anelu at adolygu effeithiolrwydd polisiau Llywodraeth Cymru o ran mynd i’r afael â’r bwlch a welir yng nghanlyniadau addysgol plant o gartrefi incwm isel ymhob cyfnod allweddol.

Aeth Angela Burns AC, Keith Davies AC, Rebecca Evans AC, Bethan Jenkins AC, Lynne Neagle AC a David Rees AC, i gyd yn aelodau o’r Pwyllgor, i Ganolfan Teulu Bonymaen yn Abertawe, cyn cyfarfod hefo grwp arall o rieni sydd wedi cymryd rhan mewn prosiectau gyda’r clwstwr Cymunedau’n Gyntaf lleol.

Yn y cyfamser, aeth Aled Roberts AC a Suzy Davies AC, hefyd yn aelodau o’r Pwyllgor, i gyfarfod Grŵp Cefnogaeth Teulu Gwenfro lle bu iddynt gyfarfod grŵp o rieni sydd yn aml yn cyfarfod ar gyfer amryw o gyrsiau hyfforddiant.

Cymunedau Cyntaf

Roedd y cwestiynau gofynnwyd i’r grŵp yn cynnwys:
– Beth mae ysgolion yn eu gwneud i helpu plant o gartrefi incwm isel;
– Beth mae ysgolion yn eu gwneud i helpu rhieni i gymryd rhan yn addysg eu plant;
– Pan mae ysgolion yn ceisio cael rhieni yn cymryd rhan, beth sydd yn gweithio’n dda/ beth nad yw’n gweithio’n dda;
– Beth yw’r rhwystrau mae rhieni yn eu hwynebu wrth gymryd rhan yn addysg eu plant.

Roedd y ddau sesiwn yn hynod o fuddiol, ac byddent yn cynorthwyo’r Pwyllgor yn eu sesiynnau cwestiynnu pan yn trafod hefo grwpiau, sefydliadau a swyddogion y Llywodraeth mewn sesiynnau tystiolaeth yn y Senedd, ar gyfer eu ymchwiliad i ganlyniadau addysgol plant o gartrefi incwm isel sydd yn gallu cael ei wylio ar www.senedd.tv

Hoffwn ddiolch yn fawr iawn i Jo Thomas, Rheolwr Cymunedau’n Gyntaf clwstwr Dwyrain Abertawe, ac i Pat Kearsley, Fforwm Blynyddoedd Cynnar Wrecam am drefnu’r ymweliadau.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.