Blog gwadd – Ymweliad y Pwyllgor Deisebau ag Ysgol Uwchradd Prestatyn

Ysgrifennwyd gan Daisy Major – disgybl Blwyddyn 11 yn Ysgol Uwchradd Prestatyn.

Ddydd Llun 11 Tachwedd, bu i aelodau o Gynulliad Cenedlaethol Cymru ymweld â’r ysgol. Siaradodd rhai disgyblion â’r Aelodau Cynulliad am ddeiseb ynghylch recriwtio i’r fyddin. Fel uwch ddisgybl, cefais wahoddiad i arsylwi’r cyfarfod a gynhaliwyd yn y llyfrgell. Gyda’r disgyblion eraill a oedd yn cymryd rhan, gwnaethom wrando ar y Pwyllgor yn trafod deisebau o dan ystyriaeth a deisebau newydd gan ddeisebwyr.

Roedd y diwrnod yn ddiddorol, gan fod gennyf ddiddordeb cyffredinol mewn gwleidyddiaeth, ond hefyd oherwydd dysgais am y problemau y mae rhai rhannau o’r wlad yn eu hwynebu. Teimlaf hefyd, pe bai rhywbeth yn bod yn fy ardal i, gallwn siarad gerbron y Pwyllgor Deisebau a gwneud cais iddo gael ei newid. Y rhan mwyaf diddorol yn fy marn i oedd pan ddaeth y deisebwyr i mewn i siarad am broblemau a oedd ganddynt mewn perthynas ag ysbytai. Roedd yn hynod o ddiddorol clywed am faterion yn ymwneud ag ambiwlansys, a’r ffaith na ellir sicrhau gwasanaeth o fewn yr awr aur (yr awr gyntaf wedi’r anaf, pryd y gellir rhoi’r driniaeth fwyaf effeithiol) yn eu cymuned hwy gan ei bod yn cymryd mor hir i’r ambiwlansys eu cyrraedd ar ôl galwad 999.

Deiseb olaf y diwrnod oedd ‘Atal recriwtio i’r fyddin mewn ysgolion’. Cawsom ein gwahodd gan Gadeirydd y Pwyllgor i roi tystiolaeth am y mater hwn, os oedd gennym farn. Wedyn, trafododd aelodau’r Pwyllgor y ffaith eu bod yn credu mai’r fyddin yw’r unig wasanaeth cyhoeddus sy’n cael mynediad i ysgolion. Cynigiais wybodaeth am sut y mae gwasanaethau cyhoeddus eraill wedi cael mynediad i’n hysgol ni, gan gynnwys yn ystod diwrnod gyrfaoedd a diwrnod ‘Crucial Crew’, pan gafwyd cyfle i gwrdd â gweithwyr o nifer o wahanol sefydliadau’r sector gyhoeddus, gan gynnwys yr heddlu a’r gwasanaeth tân.

Mwynheais y cyfle i siarad a lleisio fy marn, gan fy mod wedi gwylio dadleuon a chyfarfodydd y Llywodraeth o’r blaen ar ymweliadau â’r Cynulliad a’r Senedd Ewropeaidd. Mwynheais fod yn rhan o gyfarfod ac rwy’n gwerthfawrogi’r cyfle yn fawr iawn.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.