Y Pwyllgor Plant a Phobl Ifanc – Ymgynghoriad i Bil Addysg (Cymru)

Cyflwynwyd Bil Addysg (Cymru) i Gynulliad Cenedlaethol Cymru gan Huw Lewis AC, y Gweinidog dros Addysg a Sgiliau. Penderfynodd y Pwyllgor Busnes i gyfeirio’r Bil at y Pwyllgor Plant a Phobl Ifanc.

Dros y misoedd diwethaf mae’r tîm Allgymorth wedi bod yn brysur yn cynnal grwpiau ffocws ar draws Gymru i drafod gwahanol agweddau o Bil Addysg (Cymru). Mae’n nhw hefyd wedi bod yn darparu holiaduron i rieni, athrawon a cymorthyddion dosbarth i ofyn iddyn nhw am harmoneiddio dyddiadau tymor ysgol.

Yn ystod y grwpiau ffocws, sydd wedi cael ei gynnal hefo Gwasanaeth Ieuenctid Wrecsam, UNISON Cymru, Cyngor Sir Caerfyrddin a Cyngor Sir Mynwy, ymysg grwpiau eraill, mae’r tîm Allgymorth wedi bod yn trafod dau agwedd o’r Bil gydag cyfranogwyr.

Yr agwedd cyntaf oedd cofrestru a rheoleiddio athrawon a’r gweithlu ehangach. Bu i gyfranogwyr drafod beth fyddai’r manteision o gael bwrdd cofrestru ar gyfer y gweithlu ehangach a pa anfanteision fyddai’n debyg o godi. Bu iddyn nhw hefyd drafod petai nhw, a cyd-weithiwyr, eisiau cofrestru gydag bwrdd cofrestru.

Yr ail agwedd oedd asesiad AAA ôl-16 mewn ysgolion. Bu i gyfranogwyr drafod y darpariaeth sydd ar gael yn barod i ddysgwyr a beth fyddai’r newidiadau arfaethedig yn ei olygu i ddysgwyr ar draws Cymru.

Byddai’r tîm Allgymorth a’r Pwyllgor Plant a Phobl Ifanc yn hoffi diolch i’r holl cyfranogwyr sydd wedi cymeryd rhan mewn grwp ffocws neu wedi cymeryd yr amser i lenwi holiadur yn ystod yr ymgynghoriad yma.

Am fwy o wybodaeth am Bil Addysg (Cymru) cliciwch yma:
http://www.senedd.cynulliadcymru.org/mgIssueHistoryHome.aspx?IId=7186

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.