Ymweliadau Allgymorth a Pwyllgor â Sefydliad Alacrity, Casnewydd a Rhwydwaith Menter Busnes Sir y Fflint, Glannau Dyfrdwy

Ddydd Iau, 6 Mehefin, bu Aelodau’r Cynulliad yn ymweld â Sefydliad Alacrity yng Nghasnewydd a’r Ganolfan Entrepreneuriaeth Ranbarthol yng Nglannau Dyfrdwy i siarad ag entrepreneuriaid ifanc, cynghorwyr a staff ar gyfer yr ymchwiliad i Entrepreneuriaeth ymysg Pobl Ifanc yng Nghymru.

Clywodd y pum Aelod Cynulliad a aeth i Gasnewydd gyflwyniad gan Simon Gibson a Raman Mistry, a fu’n siarad am hanes Sefydliad Alacrity. Rhannodd yr Aelodau i ddau grŵp; y cyntaf i siarad â’r cynghorwyr a’r ail i siarad wyneb yn wyneb â’r myfyrwyr a gefnogir gan y Sefydliad er mwyn dysgu rhagor am eu profiadau.

Bu Aelodau’r Cynulliad a aeth i Lannau Dyfrdwy yn cymryd rhan mewn gweithdy adnoddau dynol, cyn cynnal trafodaethau ag aelodau ifanc o’r Clwb Menter, staff a chynghorwyr. Daeth y sesiwn i ben â sesiwn adborth, lle’r bu’r cyfranogwyr ac Aelodau’r Cynulliad yn trafod y materion a godwyd yn ystod y diwrnod.

Rhwydwaith Menter Busnes Sir y Fflint

Dywedodd Simon Gibson, Ymddiriedolwr Sefydliad Alacrity pan gafodd ei sefydlu, yr hyn a ganlyn am bwysigrwydd ymweliadau fel hyn: “Credaf fod pawb yn elwa o’r ymweliadau hyn; rydym yn cael adborth gan Aelodau’r Cynulliad, ond credaf mai’r hyn sy’r un mor bwysig yw eich bod yn gweld y sefyllfa fel ag y mae pan rydych yn mynd allan i’r maes i gael gwybod beth yw’r materion gwirioneddol sy’n codi; rwy’n cymeradwyo swyddogion ac Aelodau’r Cynulliad am roi o’u hamser i wneud hynny, ac rydym yn gwerthfawrogi’r ffaith eu bod wedi gwrando arnom.”

Mae tîm Allgymorth y Cynulliad wedi bod yn cyfweld ag entrepreneuriaid ifanc ledled Cymru, a’r staff a’r cynghorwyr sy’n eu cefnogi, a bydd fideos o’r cyfweliadau hyn yn cael eu dangos ar y blog hwn yn y dyfodol agos.

I gael rhagor o wybodaeth am yr ymchwiliad, cliciwch yma: http://www.senedd.cynulliadcymru.org/mgIssueHistoryHome.aspx?IId=6052

Diolchwn i Raman Mistry a Simon Gibson o Sefydliad Alacrity ac Askar Sheibani a Sharon Jones o Rwydwaith Menter Busnes Sir y Fflint am drefnu’r sesiynau hyn ac am eu croeso ar y diwrnod.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.