Ffoaduriaid a Cheiswyr Lloches yng Nghymru

Beth sydd gan Albert Einstein, Gloria Estefan, Fabrice Muamba a Marlene Dietrich yn gyffredin?


 

Ateb: Mae pob un o’r bobl enwog uchod yn ffoadur.

Bob blwyddyn, mae miliynau o bobl ledled y byd yn cael eu gorfodi i adael eu gwlad. Yn aml, rhaid iddynt wneud hyn oherwydd trais neu ryfel. Mae ceisydd lloches yn unigolyn sydd wedi dianc o’i wlad ei hun ac sydd wedi gwneud cais i gael ei ystyried yn ffoadur, fel y gall gael ei ddiogelu o ganlyniad. Ffoaduriaid yw’r rheini sydd y tu allan i’w gwlad eu hunain ac na allant ddychwelyd oherwydd bod arnynt ofn cael eu herlid. Rhoddir caniatâd i ffoaduriaid aros mewn gwlad newydd.

Yn ôl adroddiad 2011 Uchel Gomisiwn y Cenhedloedd Unedig dros Ffoaduriaid, mae nifer y bobl sydd wedi cael eu gorfodi i symud wedi cyrraedd 43.7 miliwn yn fyd-eang.

Affganistan, Irac a Somalia oedd y tri phrif wlad yr oedd ffoaduriaid yn tarddu ohonynt yn 2010. Mae pedair rhan o bump o ffoaduriaid y byd mewn gwledydd datblygol. Ym Mhacistan ac Iran yr oedd y nifer fwyaf o ffoaduriaid yn 2010; ceisiodd 2.7 miliwn o Affganiaid loches yno. Mewn cyferbyniad â hynny, mae’r DU yn gartref i lai na 3% o ffoaduriaid y byd.

Yn 2009, roedd cyfanswm o 1,695 o geiswyr lloches yng Nghymru. Nid oes gan geiswyr lloches yr hawl i weithio, ac mae’r rheini sy’n hŷn na 25 oed yn cael tua dau draean o’r lefel cymhorthdal incwm arferol.

Yn 2007, galwodd cynghrair o grwpiau gwirfoddol ar y Cynulliad i addo i gefnogi maniffesto ar gefnogi ffoaduriaid a cheiswyr lloches yng Nghymru. Mynegodd y pedwar arweinydd plaid eu cefnogaeth iddo.

Yr wythnos hon, caiff Wythnos Ffoaduriaid ei dathlu ledled y DU, a bydd digwyddiadau a dathliadau yn cael eu cynnal ledled Cymru. Gallwch ganfod rhagor yma.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.