Wythnos Cydraddoldeb ac Amrywiaeth 2012

Mae Cynulliad Cenedlaethol Cymru wedi ymrwymo i greu amgylchedd sy’n hyrwyddo cyfleoedd cyfartal i bawb, a lle y caiff yr holl staff, Aelodau’r Cynulliad, staff yr Aelodau a’r cyhoedd eu trin gyda thegwch, cwrteisi a pharch. Ar sail egwyddor cydraddoldeb, byddwn yn gwneud ein gorau glas i sicrhau bod modd i bawb yng Nghymru ddod o hyd i wybodaeth am fusnes y Cynulliad a chymryd rhan yn ein gwaith.

Ers i mi ddod yn Llywydd y Cynulliad ym mis Mai y llynedd, rwyf wedi mwynhau bod mewn sefyllfa i gefnogi cydraddoldeb ac amrywiaeth yma yn y Cynulliad. O Ddiwrnod Rhyngwladol y Menywod i Fis Hanes Pobl Lesbiaidd, Hoyw, Deurywiol a Thrawsrywiol, rydym wedi cynnal digwyddiadau, ac wedi darparu canolfan lle roedd modd i gynifer o grwpiau amrywiol o Gymru benbaladr ddod at ei gilydd i ddathlu eu gwaith.

Mae’r Cynulliad yn dathlu Wythnos Cydraddoldeb ac Amrywiaeth yr wythnos hon, pan fyddwn yn rhoi cyfle i staff y Cynulliad, yr Aelodau a Staff Cymorth yr Aelodau ddysgu rhagor am y gymdeithas amrywiol yr ydym yn byw ynddi. Bob dydd yr wythnos hon, byddwn yn rhannu gwybodaeth ar y blog hwn am grwpiau gwahanol sydd wedi’u difreinio, a gobeithio, drwy godi ymwybyddiaeth o’r grwpiau sydd weithiau’n cael eu hystyried fel grwpiau sydd ar yr ymylon yn ein cymdeithas, gallwn ddangos ein hymrwymiad i fod yn sefydliad sy’n croesawu ac yn cynrychioli buddiannau pawb yng Nghymru.

Rosemary Butler

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.